Programové prohlášení

Umění spoluvytváří identitu nás všech. Chceme být věrni tradicím spolkového života a svou činností přispívat k rozvoji kulturního prostředí v našem bezprostředním okolí a tím i k jeho kultivaci v mezinárodním měřítku.

Jsme přesvědčeni, že umění má být dostupné a otevřené všem. Jde nám o to, aby tento princip ctily veřejné kulturní a umělecké instituce, ale také všichni další aktéři kulturního a uměleckého dění a nejširší veřejnost. Nepochybujeme také, že přínos kulturních statků leží jinde než v ekonomických ukazatelích. Abychom vůbec měli čas přemýšlet a tvořit, odmítáme trend totální ekonomizace kultury a společným úsilím chceme snižovat byrokratický a ekonomický tlak, který je na nás jako jednotlivce vytvářen. Chceme-li šířit povědomí o současném umění, musíme se rovněž zasadit za lepší fungování kulturních a vzdělávacích institucí a za poučený přístup sdělovacích prostředků k umění. Podstatné totiž je také zásadně změnit společenský status všech, kteří působí v oblasti současného umění.

Stavíme na vzájemné svépomoci v rámci umělecké obce a společenské solidaritě. Myslíme, že naše problémy musíme pojmenovat my a pak prosazovat jejich řešení ve veřejné debatě. Musíme vytvářet vlastní nástroje ke zlepšení pracovních, životních a tvůrčích podmínek těch, kteří působí na poli výtvarného umění i v jeho nejbližším sousedství.

ŘÍDÍME SE TĚMITO PRINCIPY

1 UMĚNÍ JE DŮLEŽITÉ PRO VŠECHNY

Současné umění je důležitou součástí společnosti. Domníváme se, že společnost v České republice si tento obrovský potenciál současného umění dosud plně neuvědomuje, a chceme tento stav změnit.

2 SDÍLÍME STEJNÉ PROBLÉMY

Chceme-li hájit zájmy umělecké obce, je zapotřebí vytvořit společenství, v rámci kterého se budou setkávat osobnosti různého uměleckého názoru, zaměření a věku. Skutek je proto otevřený všem lidem, kteří věří v prospěšnost společné práce a spolkového života.

3 ZASTUPOVÁNÍ UMĚLECKÉ OBCE

Chceme přispívat k pojmenování problémů týkajících se umělecké obce a prosadit veřejnou debatu o jejich řešeních. Chceme budovat svou pozici ve veřejném prostoru, vytvářet obraz spolku jako organizace zastupující zájmy umělecké obce. Ambicí spolku je také aktivně působit při jednáních s orgány státní a veřejné správy.

4 KULTIVACE UMĚLECKÉHO PROVOZU

Klademe důraz na kritickou reflexi výtvarného umění a zlepšení institucionálního prostředí. Uvědomujeme si také význam uměleckého vzdělávání a chceme přispět k zlepšení jeho podmínek.

5 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Podporujeme mezioborovou spolupráci a vzájemné obohacování. Současné umění, teorie umění a umělecká kritika musejí být v živém kontaktu s dalšími obory a disciplínami, jakými jsou například filozofie, pedagogika, sociologie, architektura, literatura, hudba, tanec, divadlo, ale samozřejmě nejen tyto – současné umění se totiž spojuje se všemi oblastmi lidského vědění a činností.

6 MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

České umění je součástí světové kultury a proto musíme být v kontaktu s mezinárodním prostředím. Jako spolek chceme komunikovat s podobnými organizacemi v zahraničí, sdílet zkušenosti a informace, učit se od druhých.

7 EKONOMIZACE VS. EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Odmítáme ekonomizaci kultury, redukující kulturní hodnoty na výhradně ekonomické hodnoty. Dobře si ale uvědomuje význam ekonomických podmínek pro tvůrčí činnost. Okruhem našeho zájmu proto musí být problematika sociálního statusu umělců, kurátorů, teoretiků, kritiků umění a představitelů dalších blízkých oborů, finančně-právní otázky, nebo otázky spojené s autorským právem.

8 SOLIDARITA

Ctíme principy vzájemné svépomoci v rámci umělecké obce a společenské solidarity. Chceme vytvářet vlastní nástroje a rozvíjet prostředky, které zlepší pracovní a životní podmínky v kultuře.

9 TRANSPARENTNÍ FUNGOVÁNÍ

Chceme otevřenost v kulturní politice a v jednání institucí, stejně jako ve vlastním fungování – to znamená zveřejňovat dokumentaci spojenou s fungováním spolku (jednání valné hromady, hospodaření, financování, činnost rady, volby).

Programové prohlášení ve formě PDF